• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Файловий архів

Програма розвитку освіти Попружнянського НВК на 2016-2020 роки

Назва Програма розвитку освіти Попружнянського НВК на 2016- 2020 роки
Тип Програми Програма розвитку
Підстава для розробки Програми Необхідність удосконалення регіональної системи освіти, вироблення нової освітньої та наукової стратегії із урахуванням перспективи якісних змін в Українській державі
Нормативно-правова база Програми
 • Закони України:
- „Про освіту”; - „Про дошкільну освіту”; - „Про загальну середню освіту” (зі змінами) - - «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”, -„Про Національну програму інформатизації” (зі змінами); -„Про Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”; - „Про молодіжні та дитячі громадські організації”; - „Про охорону дитинства” , - „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Укази Президента України: - від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» Постанови Кабінету Міністрів України: - від 27.08.2010 № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання», - від 27.08.2010 № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від січня 2004 р. № 24»; - від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ», - від 28.03.2002 №379 “Про затвердження Державної програми “Вчитель”; - від 27.08. 2010 №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад»; - від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; - від 08.11.07 №1304 „Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”; - від 29.03.09 №373 „Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”. Розпорядження Кабінету Міністрів України: - Від 27.08.2010 №1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року» , - від 27.08.2010 №1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; - від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» Накази Міністерства освіти і науки України: - від 13.09. 2010 №868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №785»;
Замовник Програми Відділ освіти Ставищенської районної державної адміністрації
Розробник Програми Попружнянський НВК
Керівники авторського колективу Шекера О.П. – директор Попружнянського НВК Норець С.І. - вихователь Захожа О.В.- вихователь
Учасники програми Попружнянський НВК
Мета Програми
 • Створення умов для розвитку доступної та якісної дошкільної та початкової освіти Попружнянського НВК відповідно до вимог суспільства;
 • Забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового:
 • Зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів;
 • Забезпечення ефективного управління системою освіти району
Завдання Програми
 • Реалізувати єдину лінію розвитку дитини на етапах дошкільного та початкового шкільного дитинства, надавши педагогічному процесу цілісний послідовний і перспективний характер; Розвиток дошкільної, початкової, позашкільної, освіти
 • (дошкільна освіта) - загальний розвиток дитини, що задається державним стандартом в повному обсязі відповідно з потенційними можливостями і специфікою дитинства як самоцінного періоду життя людини;
 • (початкова освіта)
- продовжити загальний розвиток дітей з урахуванням вікових можливостей, специфіки шкільного життя, поряд з засвоєнням найважливіших навчальних навичок та становленням навчальної діяльності;
 • чіткої координації діяльності держав­них органів управління освітою та громадських інститутів освітньої політики;
  • урізноманітнення форм неперервної освіти педагогів та управлінців, запровадження системи їхнього стимулювання;
  • організації незалежної експертної оцінки та наукового супроводу на всіх рівнях реалізації Програми
 • Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних пра­ців­ників, підвищення їх соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності ;
 • Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій
 • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обда­рованих дітей;
 • Підтримка дітей з особливими потребами;
 • Формування в учнів початкової школи і вихованців дитячого садка здорового способу життя, розвиток дитячого спорту і туризму ;
Приведення матеріально-технічного стану навчального закладу до потреб модернізації галузі
Терміни реалізації Програми 2016-2020 рр.
Етапи реалізації Програми
 • Організаційно-проектувальний етап – вересень 2016 року.
Розробка Програми, Концепції розвитку освіти Попружнянського НВК; визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.
 • Аналітико-практичний етап – вересень 2016 року – вересень 2020 року.
Практична реалізація інноваційних проектів Програми; організація моніторингового спостереження за результатами виконання заходів Програми.
 • Заключний етап – вересень - грудень 2020 року
Аналіз результатів виконання Програми розвитку освітньої системи Попружнянського НВК на 2016-2020 роки. Поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи.
Ресурсне забезпечення Програми Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів)
Структура Програми
 • Вступ
Розділи Програми:
  • Проекти
Очікувані результати Програми Контроль, корекція та оцінювання Прогграми Основними результатами розвитку навчаль­ного закладу будуть системні позитивні зміни його якості, зокрема: • створення умов функціонування та розвитку освітнього середовища в школі з урахуванням соціально-економічного,культурного потенціалу села, району, суспільних викликів і потреб меш­канців у постійно зростаючій якості освіти; • запровадження механізмів освітнього марке­тингу для забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти та умов їх творчої реалізації; • підвищення якості психолого-педагогічного та медичного супроводу фізичного й духовного здоров'я дітей, їхня безпека; • створення єдиної виховної системи на заса­дах цінностей українського народу; • забезпечення зростання якості освіти; • забезпечення комплексної інформатизації; за­провадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, • оновлення матеріально-технічних ресурсів; • підвищення рівня державно-громадської взаємодії в управлінні закладом освіти, забез­печення відкритості функціонування та роз­витку. Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом запровадження систем­ного моніторингу якості освіти в навчальному закладі. Основними результатами розвитку дитячого садка будуть системні позитивні зміни, зокрема: · підвищення якості результатів навчання та виховання випускників д/с; · створення збалансованої бази освітньо-виховної системи, що регулює та забезпечує ефективність реалізації стратегічних напрямків її розвитку; · виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації освітньо-виховного процесу, дитиноцентризму, власного творчого безперервного професійного зростання; · створення соціально сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти; · популяризацією та реалізацією освітніх інновацій відповідно до покращення дієвої системи ресурсного забезпечення дошкільної освіти в ДНЗ; · вдосконалення системи забезпечення розвитку дитини покоління інформаційної епохи; · створення сприятливих умов педагогічним працівникам, підвищення їх соціального статусу, створення оптимальних умов щодо їх професійного вдосконалення та творчості для забезпечення якісної дошкільної освіти дітям; · широка підтримка освітніх реформ в суспільстві; · зміцнення матеріально-технічної бази; Моніторингове дослідження про результати виконання основних завдань програми буде здійснюватися в формі звіту керівника щорічно в травні – червні перед педколективом та громадськістю, а також інформація буде розміщена на web-сайті закладу. Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Попружнянського НВК відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави
Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні якості освіти

Вступ

Підготовка Програми розвитку системи освіти Попружнянського НВК Ставищенського району Київської області на 2016-2020 роки (далі – Програма) зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку. Особливістю освіти району є її належний соціальний, культурний, науковий потенціал.

Необхідність змін в освітній системі району зумовлена змінами в суспільстві. Через фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат, соціальну розмежованість у суспільстві недостатньо забезпечені потреби населення в освіті нової якості.

Загальна спрямованість модернізації освіти району полягає у приведенні її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів жителів села Попружна у якісній та доступній дошкільній та початковій освіті.

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти району, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, варіативності і відкритості школи, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Програма являє собою комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення щодо рівня освіти, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма розвитку освіти Попружнянського НВК Ставищенського району Київської області на 2016-2020 роки покликана змінити ситуацію в позитивному напрямку або надолужити упущене, продовжити формування внутрішньої культури особистості.

Станом на 01.09.2016р. у Попружнянському НВК Ставищенського району

Київської області функціонує:

- початкова школа - (1- 4 кл.);

- дитячий садок - (різновікова група);

Системні зміни в сучасній освіті зумовили нові тенденції розвитку системи освіти села;

- професійний розвиток педагогічних кадрів, забезпечення умов для їх дистанційного навчання; - збереження, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази навчального закладу; - організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; - комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітнього навчального закладу, створення оптимальної інформаційної інфраструктури.

Реалізація зазначених напрямів освітньої діяльності сприятиме досягненню стратегічної мети розвитку освіти села Попружна Ставищенського району на найближчі роки.

Розділ І . Здоров’я дитини Проект „Школа здоров’я” Мета проекту: формування і розвиток у всіх суб’єктів освітнього процесу культури здоров’я як цілісної категорії, та створення у навчальних закладах району умов, що її формують. Завдання проекту:

· координувати діяльність учасників проекту щодо зміцнення здоров’я підростаючого покоління;

· проводити профілактичну, оздоровчу та еколого-валеологічну освітню діяльність;

· об’єднати зусилля педагогічних колективів, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, що дозволить зробити процес формування здорового способу життя неперервним;

· навчити школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей;

· створити систему роботи з профілактики та запобігання дитячому травматизму. Навчати дітей правилам, нормам безпечної поведінки, виживання в умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства;

· створити оптимальні соціально-педагогічні умови для розвитку індивідуальних здібностей і творчої самореалізації учнів на уроках фізкультури та в позаурочний час;

· проводити медичний, педагогічний та соціально-психологічний моніторинг, що сприятиме своєчасній оцінці ефективності реалізації проекту;

· здійснювати науково-методичний й інформаційний супровід діяльності шкіл сприяння здоров’ю.

· Пріоритети проекту: виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя.

Шляхи реалізації проекту

1. Забезпечити проведення медичних оглядів учнів та вихованців д/с навчального закладу. Щорічно, Відділ освіти, Попружнянський НВК, Центральна районна лікарня
2. Забезпечити навчальний заклад науково-методичною літературою з питань охорони здоров’я. 2016-2020 Відділ освіти, районний методичний кабінет, Попружнянський НВК
3. Забезпечити якісну ступеневу підготовку педагогічних кадрів з питань формування здорового способу життя та активного й змістовного дозвілля учнівської молоді 2016-2020 Районний методичний кабінет
Організувати проведення з учнями соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних групових тренінгів з метою соціалізації особистості. 2017-2019 Класовод, вихователі д/с
5. Забезпечити в повному обсязі фінансування раціонального харчування школярів. 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, керівник навчального закладу
6. Здійснювати комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час навчально-виховного процесу 2016-2020 Попружнянський НВК
7. Систематично здійснювати моніторингові спостереження з питань мотивованого ставлення школярів до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, екологічної безпеки здоров’я дітей До 2017 Попружнянський НВК
8. Здійснювати заходи щодо впровадження в дошкільному, загальноосвітньому, навчальному закладі національних та родинно-сімейних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини із залученням батьків до цього процесу 2017-2019 Попружнянський НВК

Очікувані результати:

 • збереження та зміцнення здоров’я школярів і вихованців дитячого садка;
 • розширення в освітньому середовищі профілактичних заходів щодо виховання у школярів культури здорового способу життя;
 • запровадження системи заходів, спрямованих на встановлення продуктивної взаємодії педагогів та психологічної служби;
 • об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, культури та спорту, центрів по роботі з сім’ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, релігійних організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;
 • вибір учнями здорового способу життя у шкільні роки та дотримання його протягом усього життя;
 • піднесення якісних показників фізичної підготовки дітей.

Розділ ІІ. Дошкільна освіта Проект „Дошкілля” Мета проекту: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; формування у неї моральних норм; набуття життєвого соціального досвіду. Завдання проекту:

 • сприяти розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування;
 • створити умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку, враховуючи їх вікові та психофізичні особливості;
 • забезпечити реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти;
 • модернізувати освітньо-виховну та управлінську діяльність в дошкільних навчальних закладах.

Пріоритети проекту: створення належних умов для функціонування системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання

Шляхи реалізації проекту

1. Здійснювати облік дітей дошкіль­ного віку, поновлювати банк даних 2016 Голова села, директор НВК
Забезпечувати стовідсоткове охоп­лення дітей старшого до­шкільного віку суспільною дошкільною освітою 2016-2017 Директор НВК
Забезпечувати організацію харчування учнів та вихованців – дошкільників у навчальному закладі 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, сільська рада, директор
Забезпечити дошкільний навчальний заклад НВК у повній мірі кваліфікованими кадрами 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації
Систематично здійсню­вати діагностику стану забез­печеності дошкільного навчального закладу кадрами; 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації директор

Очікувані результати:

 • піднесення якісних показників здоров’я дітей дошкільного віку;
 • оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення;
 • забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами;
 • підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень науки;
 • охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти, забезпечення її якості та доступності;
 • підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб.

Розділ ІІI. Матеріально-технічне забезпечення Проект „Оновлена школа” Мета проекту: забезпечення в навчальному закладі належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог Завдання проекту:

провести комплекс енергозберігаючих заходів по утепленню фасадів, заміні вікон;

провести заміну або зміцнення дерев’яних перекриттів з урахуванням сучасних технологій.

забезпечити у навчальному закладі належні умови для навчання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, педагогічних, технічних вимог.

поліпшити умови експлуатації та утримання будівель загальноосвітнього навчального закладу ;

забезпечити належний стан шкільного даху, його безпечну експлуатацію та збереження;

виконати капітальний ремонт за новітніми технологіями, які передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації;

забезпечити навчальний заклад сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу, забезпечення в першу чергу необхідними шкільними меблями учнів 6 - річного віку;

забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності в навчальному закладі;

вжити додаткових заходів щодо збільшення частки спеціальних коштів за рахунок благодійних внесків, здачі в оренду приміщень, які не використовуються, надання платних послуг.

Пріоритети проекту: здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. Шляхи реалізації проекту

1. Завершити оформлення документів, що посвідчують право постійного користування на земельну ділянку,на якій розміщені будівля школи та пришкільна територія. 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, сільська рада, директор
2. Проводити технічний аналіз стану приміщення навчально-виховного комплексу Постійно Директор НВК
3. Проводити планові ремонтні роботи фасаду, капітальний ремонт покрівлі навчального закладу та господарських будівель. 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, сільська рада директор НВК
4. Регулярно проводити заміну та оновлення шкільних меблів 2016- 2020 Віділ освіти, сільська рада, директор НВК
5. Проводити розчистку та вирубку аварійних дерев на території НВК 2016-2020 Сільська рада, директор НВК
6. Провести капітальний ремонт та переобладнання спальної кімнати дитячого садка. 2016-2020 сільська рада, директор НВК
7. Провести капітальний ремонт та заміну каналізаційних труб у навчальному закладі. 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, сільська рада, директор НВК
8. Забезпечити навчальний заклад довідковою літературою, демонстраційними таблицями, дидактичними матеріалами, інструментами, приладами, моделями, технічними засобами навчання відповідно до Переліку навчально-наочних посібників та лабораторного обладнання, рекомен­дованого Міністерством освіти інауки України 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, директор НВК
9. Здійснювати ремонт та оновлення комп'ютерної техніки у навчальному закла­ді 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, директор НВК

Очікувані результати:

 • забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання та життєдіяльності в Попружнянському НВК;
 • оновлення матеріально-технічної бази ПопружнянськогоНВК

Розділ ІV. Національно-патріотичне виховання.

ЦІЛЬОВИЙ ПРОЕКТ «Національно-патріотичне виховання учнів»

Мета проекту: сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

Завдання проекту:

- формування в учнів національної свідомості, почуття національної гідності та патріотизму;

- виховання громадянина-патріота, який усвідомлює взаємозв'язок ідей індивідуальної свободи, прав людини;

- формування в учнів культури соціальних, економічних і політичних стосунків, пошани до національно-культурних цінностей інших народів;

- виховання в учнів міцної віри у власні сили й глибокого переконання щодо своєї причетності до розбудови Української національної держави; формування серед молоді впевненості, що саме вона творить українську націю, а відтак несе повну відповідальність за її майбутнє;

Шляхи реалізації проекту

№ п/п Зміст Термін виконання Виконавець
1. Поєднання і координація зусиль НВК та місцевих органів влади у роботі щодо патріотичного виховання молоді. 2016-2020 Адміністрація НВК, сільська рада
2. Розробити план заходів патріотичного та національного виховання учнів та вихованців д/с. 2016 Класовод, вихователі д/с
3. Забезпечити використання державної символіки України у навчально-виховному процесі НВК Впровадити в практику роботи НВК традицію щоденно розпочинати заняття з підняття Державного Прапора та виконання Державного Гімну України 2016-2020 Директор НВК
4. Забезпечити висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються в НВК в засобах масової інформації, на сайті закладу. систематично Класовод,вихователі д/с, відповідальний за функціонування веб-сайту НВК.
5. Брати участь у виховних заходах, які проводяться на території села. 2016-2020 Педколектив
6. До Дня захисника Вітчизни провести: - зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані, військовослужбовцями; учасниками АТО. Лютий щорічно, Директор НВК, Класовод, вихователі НВК
7. До Дня українського козацтва провести зустрічі з представниками козацьких формувань. Жовтень 2016 Класовод
8. До Дня скорботи і пам’яті жертв Голодомору в Україні провести: - уроки-реквієми, - перегляд фільмів, - участь у Всеукраїнській акції «Запали свічу пам’яті» 20 – 23 листопада (за окремим планом) Класовод
9. Організація заходів з відзначення найбільших духовних свят українського народу (Різдво Христове, Великдень, Трійця, Покрова). відповідно до календаря свят (щорічно) Класовод, вихователі д/с
10. Активно долучатися до сільських заходів з відзначення дня народження Т.Шевченка: Протягом 2016-2020 Педколектив
11. Провести заходи до визначних дат України: До Дня соборності України: До Дня пам’яті героїв Крут. До Міжнародного дня рідної мови. До Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. До Дня слов'янської писемності і культури. До Дня пам’яті жертв політичних репресій. З нагоди святкування Дня Конституції України. До Дня Державного Прапора та до Дня Незалежності України. 2016-2020 щорічно Педколектив

Очікувані результа- визначення стратегічних напрямків діяльності з патріотичного та національного виховання;

- впровадження передових інноваційних освітньо-виховних технологій в сучасну систему патріотичного виховання;

- налагодження взаємозв’язку і взаємодії між суб’єктами патріотичного виховання;

- активізація співпраці з ветеранськими, молодіжними, військово-спортивними та іншими громадськими організаціями;

- розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, національної гордості, культури міжнародних відносин, морально-психологічних якостей громадянина патріота.

- поглиблення знань про кращі традиції українського народу, процесу формування у молоді пріоритетності, високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження патріотизму та національної свідомості, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства в цілому.

Розділ V. Післядипломна освіта Проект "Професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів”

Мета проекту: створення оптимальних умов для якісного професійного розвитку педагогічних, управлінських кадрів району в міжатестаційний період. Завдання проекту:

- забезпечити постійний організаційно-управлінський і науково-методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів району;

- підготовка педагогічних працівників до використання сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій у педагогічній, управлінській та методичній практиці;

- створювати умови для постійного професійного розвитку персоналу закладу; Пріоритети проекту: цінність інноваційного розвитку, що розкривається у трьох аспектах: розвиток системи післядипломної педагогічної освіти (змісту, засобів, технологій); розвиток суб'єктів системи післядипломної педагогічної освіти району (персоналу закладу, педагогічних, управлінських і методичних кадрів району); соціально-економічний та культурно-освітній рівень засобами освіти. Шляхи реалізації проекту:

1. Впроваджувати сучасні технології та методики підвищення кваліфікації педагогів протягом міжатестаційного періоду 2016-2020 Районний методичний кабінет, директор, педколектив.
2.
5. Поновлювати електронний банк даних матеріалів перспективного педагогічного досвіду вчителів району, розширити медіатеку, електронні каталоги бібліотеки методичного кабінету 2016-2020 Директор НВК, педколектив
6. Організувати системну роботу щодо професійного розвитку та формування управлінської компетентності керівника навчального закладу 2016-2020 Відділ освіти райдержадміністрації
8. Сприяти розвитку системи організаційно-консультативної, адресної методичної допомоги педагогічним працівникам , в тому числі молодим педагогам 2016-2020 Районний методичний кабінет, директор НВК

Очікувані результати:-оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи неперервної педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства; - створення діяльнісно-орієнтованої системи професійної підготовки вчителів; - забезпечення професійного розвитку педагогічних, управлінських кадрів; - здійснення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу; - готовність педагогів до неперервного підвищення кваліфікації:

змотивованість до професійного розвитку та самореалізації; володіння знаннями сучасної філософії освіти, педагогіки, психології, дидактики, теорії управління; володіння інноваційними технологіями та їх впровадження у практику роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 383

Коментарi